Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QT THỊNH TRANG

Mã số thuế: 3200630332
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200630325
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN MIềN TRUNG TRUNG TâM Tư VấN THí NGHIệM VậT LIệU KIểM ĐịNH XâY DựNG

Mã số thuế: 3200282036-001
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Miền Trung, đường Điện Biên Phủ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN MIềN TRUNG TRườNG MầM NON TUổI HồNG

Mã số thuế: 3200282036-004
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Miền Trung đường Điện Biên Phủ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN MIềN TRUNG TRUNG TâM Tư VấN DU HọC Và XUấT KHẩU LAO ĐộNG MIềN TRUNG

Mã số thuế: 3200282036-002
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 101 đường Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN TạI VĩNH LINH QUảNG TRị

Mã số thuế: 3700381324-238
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Hòa Bình, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN INC KHởI PHONG

Mã số thuế: 3200630283
Địa chỉ: Số 354 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và KIếN TRúC HOA NAM

Mã số thuế: 3200630357
Địa chỉ: Số 122/16 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ KHANG NGUYêN ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200630318
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Đông Hà

Mã số thuế: 3200630290
Địa chỉ: Đường Lê Chưởng, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THủY SảN NAM á

Mã số thuế: 3200630269
Địa chỉ: Đường Trần Cao Vân, Tổ 4, Khu phố 9, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐồNG TâM PHARMA

Mã số thuế: 3200630276
Địa chỉ: Kiệt 04 đường Võ Thị Sáu, Khu phố 4, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PHú TRườNG QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200630124
Địa chỉ: Số 178 đường Hàm Nghi, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NHà MáY MV VIệT NAM

Mã số thuế: 3200630050
Địa chỉ: Số 40 Trần Hữu Dực, Khóm 3A, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ VậN TảI MINH KHANG

Mã số thuế: 3200630043
Địa chỉ: Số 07 Duy Tân, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HIếN LàNH

Mã số thuế: 3200630036
Địa chỉ: Thôn Lương Điền, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Tư VấN Và XâY DựNG SONG KHANG

Mã số thuế: 3200630004
Địa chỉ: Kiệt 507 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIN HọC CAMERA GIáM SáT HOàNG LONG

Mã số thuế: 3200629993
Địa chỉ: Số 334 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN 68 HOàNG DũNG

Mã số thuế: 3200629979
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN KIếN TRúC & XâY DựNG ĐườNG 9

Mã số thuế: 3200629986
Địa chỉ: Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THONY THế

Mã số thuế: 3200629922
Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Gio Việt, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

CôNG TY TNHH DU HọC EDULIFE QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200629947
Địa chỉ: Số 06/75 đường Lê lợi, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TIếN THịNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200629915
Địa chỉ: Số 05 Lê Hồng Phong, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TôN THéP CHIếN PHượNG

Mã số thuế: 3200629908
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN ĐAN TâM

Mã số thuế: 3200629898
Địa chỉ: Ngã Tư Sòng, Thôn An Bình, Xã Cam Thanh, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN HOàNG ĐứC HIếU

Mã số thuế: 3200629834
Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN CAO SU HVL

Mã số thuế: 3200629792
Địa chỉ: Thôn Quảng Xá, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ VậN TảI HàNG HóA BảO KHáNH

Mã số thuế: 3200629802
Địa chỉ: Khóm Hải Hòa, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI THáI NGâN QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200629827
Địa chỉ: Thôn Bình Minh, Xã Gio Bình, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XUấT NHậP KHẩU KHáNH QUỳNH

Mã số thuế: 3200629785
Địa chỉ: 38 Hoàng Diệu, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TèO 68

Mã số thuế: 3200629778
Địa chỉ: Thôn Mai Xá, Xã Gio Mai, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

HợP TáC Xã SảN XUấT KINH DOANH DịCH Vụ NôNG NGHIệP TổNG HợP THượNG TRạCH

Mã số thuế: 3200629760
Địa chỉ: Thượng Trạch, Xã Triệu Sơn, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

TRUNG TâM GIáO DụC NGHề NGHIệP - GIáO DụC THườNG XUYêN HUYệN CAM Lộ

Mã số thuế: 3200629753
Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TAXI THàNH CôNG QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200629721
Địa chỉ: 77 Lê Văn Hưu, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Gỗ XâY DựNG NGUYễN HảI HùNG

Mã số thuế: 3200629707
Địa chỉ: Thôn Minh Hương, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị